Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Custorate: Custorate.nl, onderdeel van Noveda Internet, de gebruiker van deze algemenevoorwaarden, gevestigd aan marktstraat 52, 5731HX te Mierlo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17230976.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroepof bedrijf met wie Custorate een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Custorate en de klant waarbij Custorate zichjegens de klant verplicht tot de levering van de programmatuur als bedoeld in lid 4.
 4. Programmatuur: de door Custorate aan de klant beschikbaar gestelde software door middelhet verzamelen van klantbeoordelingen en het plaatsen hiervan.
 5. Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneensaangemerkt langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot standgekomen overeenkomst tussen Custorate en de klant.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien hetbepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaardengeldt het bepaalde in de overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van dehand gewezen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheidvan de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht inonderling overlegte treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien vanhet aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deoorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod en iedere offertevrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Custorate niet.
 3. Aan een aanbod dat is gebaseerd op door de klant onjuist of onvolledig verstrektegegevens kan de klant geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van Custorate door deklant is bevestigd.
 5. Indien de klant de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke ofrechtspersoon sluit, verklaart hij door zijn bevestiging daartoe bevoegd te zijn. De klant isnaast deze natuurlijke of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit deovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. De inhoud van de overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in deovereenkomst, deinhoud van deze algemene voorwaarden en alle na totstandkomingvan de overeenkomstschriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant binnen de in deovereenkomstvermelde termijn, of indien geen termijn is vermeld, binnen eenredelijke termijn, zijnaanmeldgegevens ten behoeve van het gebruik van deprogrammatuur. Alle vermeldeopleveringstermijnen zijn slechts indicatiefen nimmerte beschouwen als fatale termijnen.De klant is niet eerder gerechtigd zijnverplichtingen op te schorten of de overeenkomst teontbinden dan nadat hijCustorate schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Custorateeen redelijketermijn geeft om de programmatuur alsnog op te leveren en oplevering na hetverstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien Custorate voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens van de klantbenodigdis, is de klant gehouden dezegegevens binnen een redelijke termijn aanCustorate terbeschikking te stellen. Voor het overige dient de klant alle maatregelente nemen om deuitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten van de programmatuur en debevoegdheden die uit de overeenkomst voortvloeien. De klant zal de tussen partijenovereengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht is nietoverdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan zijn website waarop de programmatuurisgeplaatst te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten teverlenenof op welke wijze, of voor welk doel dan ook, ter beschikking van derden testellen.
 5. De klant is verplicht de door Custorate verstrekte aanmeldgegevens geheim tehouden. Allehandelingen die op de account van de klant worden verricht worden hemtoegerekend.

Artikel 5 Duur en opzegging van de overeenkomst

 1. 1.Tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen wordt de overeenkomst aangegaanvoor deduur van één jaar.
 2. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. De klant maakt nimmeraanspraak op restitutie van door of namens hem verrichte betalingen.
 3. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de overeenkomst steeds stilzwijgendverlengd met een periode gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzijdeovereenkomst één maand voor het verstrijken van de overeengekomen, dan welverlengdeduur, wordt opgezegd.
 4. Indien deopzeggingsverklaring van de klant niet tijdig is ontvangen wordt deovereenkomstbeëindigd op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Custorate gerechtigd de uitvoering vandeovereenkomst op te schorten. Custorate is eveneens gerechtigd de uitvoering van deovereenkomst op te schorten indien de klant enige andere verplichting uit deovereenkomstniet tijdig of deugdelijk nakomt.
 2. Custorate is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandighedenvoordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk isofongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan wordengevergd.
 3. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te makenextrakosten en geleden schade komen voor rekening van de klant.
 4. De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verbandmethet door Custorate op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings-enontbindingsrecht.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

 1. Tenzij anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW.
 2. De op de overeenkomst van toepassing zijnde prijzen zijn in het aanbod vermeld enmiddels vooruitbetaling aan Custorate verschuldigd.
 3. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de doorCustoratevoorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft treedt het verzuim van rechtswege in zonderdat eennadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt is deklantwettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met dedag dat deopenstaande betaling volledig is voldaan.
 5. Alle redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzienwaarvan deklant in verzuim is (geweest) komen voor zijn rekening. Debuitengerechtelijke kostenworden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.

 Artikel 8 Onderhoud

 1. Custorate is te allen tijde bevoegd de programmatuur of servers tijdelijk buiten gebruiktestellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud,aanpassing ofverbetering van de programmatuur of servers.
 2. De klant kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg vandein dit artikel vermelde functionaliteitbeperkingen van de programmatuur.
 3. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerdworden optijdstippen waarop de klant daarvan de minste hinder zal ondervinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. 1.Custorate is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade waaronder niet-limitatiefbegrepen schade als gevolg van al dan niet tijdelijke tekortkomingen in de beschikbaargestelde programmatuur, storingen die daarin kunnen optreden en de deugdelijkewerkingvan de voorzieningen beïnvloeden, tenzij de schade het gevolg is van opzet ofbewusteroekeloosheid van de zijde van Custorate.
 2. Custorate aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor gevolgschade,waarondergeleden verlies, gederfde winst,schade als gevolg van bedrijfstagnatie enschade alsgevolg van onoordeelkundig gebruik van de programmatuur.
 3. Custorate is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik vanaanmeldgegevens.
 4. De klant vrijwaart Custorate van alle aanspraken van derden die stellingrechtvaardigen datde middels de programmatuur door of namens de klantgepubliceerde gegevens inbreukmaken op rechten van derden of dat deze gegevensanderszins onrechtmatig zijn.
 5. Indien en voor zover–onverminderd het bepaalde in het overige van dezevoorwaarden-enige wettelijke grond aanleiding geeft tot schadevergoeding komtuitsluitend directeschade voor vergoeding in aanmerking en zal de aansprakelijkheidbeperkt zijn tot de terzake van de overeenkomst door de klant betaalde prijsgedurende één jaar vóór hetintreden van de schade, althans op dat gedeelte van deovereenkomst waarop deaansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schadewordt uitsluitend verstaan:
  1. -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van dezevoorwaarden;
  2. -de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Custorateaan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Custoratetoegerekend kunnen worden;
  3. -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deklant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade alsbedoeld in deze voorwaarden.
 6. De wijze van gebruik van de programmatuur is onder alle omstandigheden voor risicovande klant.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. 1.Alle rechten van intellectueel eigendom op de werking en vormgeving van deprogrammatuur, verbeteringen en uitbreidingen daarop berusten uitsluitend bij Custorate.
 2. De klant zal zich onthouden van het verwijderen van enige aanduiding omtrentauteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele ofindustriëleeigendom of daaraan wijzigingen aan te brengen.
 3. De klant is nimmer gerechtigd de programmatuur te kopiëren en/ of aan derdenbeschikbaar te stellen.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en Custorate is uitsluitend Nederlands rechtvan toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn partijen –alvorens eenberoep te doen op de rechter –verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil inonderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft is uitsluitend de rechter binnenhet arrondissement van de vestigingsplaats van Custorate bevoegd van geschillen kenniste nemen.
 4. Custorate is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingengelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van eentermijn van dertig dagen na bekendmaking.

Start met reviews verzamelen

Maak je account aan in nog geen 5 minuten en start direct met verzamelen van klantbeoordelingen.

Gratis account aanmaken